Pracovná zdravotná služba - MUDr. Oliver Dibák

Pracovná zdravotná služba - Bratislava            02/6241 1582

VITAJTE U NÁS

Informácie dôležité najmä pre Vás
PZS sa týka všetkých zamestnancov v súkromnom aj štátnom sektore, vo veľkých aj malých podnikoch vrátane malých administratívnych prevádzok. Nedodržanie tejto povinnosti môže by sankcionované zo strany Úradu verejného zdravotníctva vo výške 1.660 € až 33.194 €.

PONÚKANÉ SLUŽBY

ciara-nadpis

Legislatívna povinnosť a právne normy:

- PZS bola prvýkrát spomínaná v Zákone o BOZP (Zákon o  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ) v § 26  (124/ 2006).

- V  Zákone 355/2007 o Ochrane verejného zdravia upravuje povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca  § 30,  v § 57 odsek 45 písmeno c) ustanovuje sankcie za nedodržanie právnych noriem pokutu od 1659,70€ (50.000 Sk) do 33.194,00€ (1 mil. Sk)

- Zákon 132/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 355/2007 o Ochrane, podpore a rozvíjaní verejného zdravia.

- Vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 208/2014 Z. s. o náplni a spôsobe vykonávania Pracovnej zdravotnej služby s platnosťou od 1.8.2014 upravujú náplň a priamy výkon Pracovnej zdravotnej služby.

- Vestník Ministerstva zdravotníctva SR Čiastka 1-10, Ročník 62 z 29.01.2014, kde na stranách 42 až 44 v bodoch 5.1 až 5.5 presne definuje obsah a náplň preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vzhľadom na konkrétne pracovné zaradenie.
- odkaz  na Vestník MZ, ročník 62, čiastka 1-10 - nájdete tu

Kvalitná pracovná zdravotná služba PZS - neznalosť zákona neospravedlňuje Telefonická rezervácia PZS

domáca stránka   |  PZS   |   doktor Dibák   |   rozsah služieb   |   realizácia a postupy   |   legislatíva   |   kontakt

© 2015 Doktor Webster s.r.o. All rights reserved.