Pracovná zdravotná služba - MUDr. Oliver Dibák

Pracovná zdravotná služba - Bratislava            02/6241 1582

VITAJTE U NÁS

Informácie dôležité najmä pre Vás
PZS sa týka všetkých zamestnancov v súkromnom aj štátnom sektore, vo veľkých aj malých podnikoch vrátane malých administratívnych prevádzok. Nedodržanie tejto povinnosti môže by sankcionované zo strany Úradu verejného zdravotníctva vo výške 1.660 € až 33.194 €.

REALIZÁCIA A POSTUPY

ciara-nadpis

- kontakt s poskytovateľom Pracovnej zdravotnej služby

- audit pracoviska (resp. obhliadka), ktorou sa určí, či zamestnanci budú zaradení do jednej z kategórií  I.-IV.,
prípadne či sa na nich vzťahuje niektorá z vyhlášok MZ SR, ktoré sú podrobne uvedené vo Vestníku MZ SR č.10525/2010-OL  v prílohe č. 6:

  1) práca so zobrazovacími jednotkami  (5.1)
  2) práca vo výškach (5.2)
  3) práca s bremenami (5.3)
  4) nočná práca (5.4)
  5) vedenie motorových vozidiel (5.5)

- u týchto zamestnancov je povinnosť zamestnávateľa vykonať Preventívnu prehliadku
v súvislosti s prácou
a vyjadrenie sa Pracovnej zdravotnej služby:

  a) spôsobilý/spôsobilá uvedenej práce ...
  b) spôsobilý s obmedzením ... (aké – uvedie posudzujúci lekár PZS)
  c) nespôsobilý ...

Ďalšie povinné prehliadky v súvislosti s prácou sú uvedené vo vyššie uvedenom vestníku.

Kvalitná pracovná zdravotná služba PZS - neznalosť zákona neospravedlňuje Telefonická rezervácia PZS

domáca stránka   |  PZS   |   doktor Dibák   |   rozsah služieb   |   realizácia a postupy   |   legislatíva   |   kontakt

© 2015 Doktor Webster s.r.o. All rights reserved.