Pracovná zdravotná služba - MUDr. Oliver Dibák

Pracovná zdravotná služba - Bratislava            02/6241 1582

VITAJTE U NÁS

Informácie dôležité najmä pre Vás
PZS sa týka všetkých zamestnancov v súkromnom aj štátnom sektore, vo veľkých aj malých podnikoch vrátane malých administratívnych prevádzok. Nedodržanie tejto povinnosti môže by sankcionované zo strany Úradu verejného zdravotníctva vo výške 1.660 € až 33.194 €.

SLUŽBY PRE VÁS

ciara-nadpis

Pracovná zdravotná služba: Základné informácie pre zamestnávateľov

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť Pracovnú zdravotnú službu (PZS) pre všetkých zamestnancov. Týka sa to všetkých zamestnancov v súkromnom aj štátnom sektore, vo veľkých aj malých podnikoch (aj administratívnych nerizikových prevádzok).

Ponúkam zdravotné prehliadky PZS podľa zákona 204/2014 Z. z., č. 355/2007 Z. z., č. 124/2006 Z. z. a č. 132/2010 Z. z.:
- čím sa PZS stala povinnou pre všetkých, teda aj pre Právnické osoby a aj pre SZČO - samostatne zárobkovo činné osoby. Náplň PZS podľa jednotlivých špecifikácií práce usmerňuje Vestník MZ SR Čiastka 1-10 Ročník 62 z 29.01.2014 na stranách 42 až 44 v bodoch 5.1 až 5.5, kde sú presne vymenované činnosti, ktoré pri jednotlivých prácach, či už rizikovej alebo nerizikovej povahy, určuje náplň zdravotných výkonov vykonávaných v rámci PZS.

Zákon číslo 204/2014 nadobúda účinnosť 1.8.2014.
V prílohách vestníku MZ SR 1-10 z 29.01.2014 sú uvedené aj závery jednotlivých preventívnych prehliadok.
 
- samostatne u zamestnancov, zaradených do kategórie 1 a 2 ( nerizikové práce ) pre zamestnávateľov už od jedného jediného  zamestnanca, i keď zamestnancom je sám majiteľ - Živnostník alebo majiteľ/konateľ, ktorá musí byť vykonávaná kvalifikovaným lekárom s určenou špecializáciou, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený pracovno-právny vzťah.

Aj u nerizikových kategórií zamestnancov je potrebné vykonať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci . To sa však týka aj profesií, ktoré síce nie sú zaradené medzi rizikové práce (kategórie 3 a 4), avšak sa u nich sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu osobitnými predpismi.

Napríklad:
1) Práce vo výškach (nad 1,5 metra)
2) Práca so zobrazovacou jednotkou ( PC, laptop, monitor, televízor ... )
3) Nočná práca – resp. práca na smeny
4) Práca vodiča z povolania – vedenie motorových vozidiel   
5) Práca s bremenami

Odporúčaná literatúra prípadne zákonné normy:
1) Vyššie uvedené zákony- zákon č. 204/2014 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z., zákon č. 124/2006 Z. z., zákon č. 132/2010 Z.z.
2) Vestník MZ SR z 29.1.2014 ročník 62 s platnosťou od 1.2.2014 - linka .pdf
3) Webová stránka Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk

Kvalitná pracovná zdravotná služba PZS - neznalosť zákona neospravedlňuje Telefonická rezervácia PZS

domáca stránka   |  PZS   |   doktor Dibák   |   rozsah služieb   |   realizácia a postupy   |   legislatíva   |   kontakt

© 2015 Doktor Webster s.r.o. All rights reserved.