Pracovná zdravotná služba - MUDr. Oliver Dibák

Pracovná zdravotná služba - Bratislava            02/6241 1582

VITAJTE U NÁS

Informácie dôležité najmä pre Vás
PZS sa týka všetkých zamestnancov v súkromnom aj štátnom sektore, vo veľkých aj malých podnikoch vrátane malých administratívnych prevádzok. Nedodržanie tejto povinnosti môže by sankcionované zo strany Úradu verejného zdravotníctva vo výške 1.660 € až 33.194 €.

Pracovna zdravotna sluzba v 4 krokoch - postup

Pracovná zdravotná služba jednou vetou
V
týchto dňoch prebiehajú po celom území Slovenska rozsiahle kontroly, či si zamestnávatelia splnili svoju zákonnú povinnosť a poslali všetkých svojich zamestnancov, ktorí spadajú do rizikových kategórii 1 až 4, k špecializovanému lekárovi, ktorý vykoná potrebné prehliadky a vyšetrenia. Nemusíte sa obávať veľkých investícií alebo časovej straty. Doktor Dibák šetrí Váš čas a ponúka Vám praktické, časovo veľmi efektívne, ale stále odborné vyšetrenie.
Ceny vyšetrení sa pohybujú v sumách, ktoré si môže dovoliť každý živnostník alebo podnikateľ. Čas vyšetrenia, v prípade správneho vyplnenia požadovaných dokladov, môže klesnúť pod 20 minút. Dĺžka doby vyšetrenia závisí od konkrétnej rizikovej skupiny a zákonom stanoveného vyšetrenia.

SLUŽBY PRE VÁS

ciara-nadpis

Pracovná zdravotná služba
D
elí sa podľa zaradenia zamestnancov do jednotlivých kategórií. Sú to kategérie 1 až 4, pričom rizikové práce sú zaradené do 3. a 4. kategórie. Pre všetky kategórie musí mať zamestnávateľ zmluvu s PZS v  jej kompletnom zložení (viď stránku Úradu verejného zdravotníctva).

Pre kategórie nerizikových zamestna-ncov zákony a nižšie uvedené právne normy prikazujú zamestnávateľovi uzatvoriť zmluvu s fyzickou osobou: lekárom alebo verejným zdravotníkom s príslušným vzdelaním.

Podrobnosti sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, časť:

- Preventívne pracovné lekárstvo
- Pracovná zdravotná služba
- Zoznam lekárov a verejných zdravotníkov s určenou špecializáciou.

Legislatíva
- príslušné zákony a vestníky

SKÚSENÝ ODBORNÍK

ciara-nadpis

MUDr. Oliver Dibák
Odborný praktický lekár, internista a lekár s atestáciou „Služby zdravia pri práci“, ktorá oprávňuje vykonávať PZS v tíme pracovníkov PZS pre rizikové kategórie zamestnancov, ale  aj ako samostatne pracujúci odborný lekár vykonávajúci „Dohľad nad pracovným prostredím“ pre nerizikové skupiny zamestnancov, zaradených v kategóriách 1 a 2.

Ambulancia MUDr. Dibáka sa nachádza v Poliklinike na Záporožskej 12, Bratislava 5 - Petržalka s možnosťou parkovania. Preventívne prehliadky sú so zamest-návateľom alebo s personálnym oddelením (HR) dohodnuté na konkrétny termín, takže čakacie doby sú minimalizované. Po dohode so zamestnávateľom možno realizovať dohľad nad pracovným prostredím aj mimo Bratislavy. V tomto prípade sa prípadné zdravotné prehliadky v súvislosti PZS vykonajú podľa dohody so zamestnávateľom.

Kontakt:
e-mail: ambulancia@dibak.sk
url:      www.dibak.sk
tel:      02/ 6241 1582
v čase od 8.00 do 12.30 hod.

Kvalitná pracovná zdravotná služba PZS - neznalosť zákona neospravedlňuje

ODBORNÁ REALIZÁCIA

ciara-nadpis

U nerizikových kategórií 1 a 2 za-mestnancov JE POTREBNÉ:
V
ykonať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.
To sa týka  aj profesií, ktoré síce nie sú zaradené medzi rizikové práce
(kategória 3 a 4), avšak sa u nich vyžaduje  zdravotná spôsobilosť na prácu podľa osobitných predpisov

Ide napríklad o :
1) Prácu vo výškach (od 1,5m)
2) Prácu so zobrazovacou jednotkou - počítačový monitor
3) Nočnú prácu, resp. prácu na zmeny
4) Prácu vodiča z povolania - vedenie motorových vozidiel
5) Prácu s bremenami

Podrobný zoznam a kategorizácia týchto prác je uvedená vo Vestníku MZ SR z 29.1. 2014 čiastka 1-10.
U zamestnancov  vykonávajúcich tieto práce je potrebné vykonať lekársku preventívnu prehliadku v súvislosti s prácou a poskytnúť zamestnávateľovi záver vo forme:
1) spôsobilý vykonávať konkr. činnosť
2) spôsobilý s obmedzením
3) nespôsobilý vykonávať určenú prácu

Telefonická rezervácia PZS

domáca stránka   |  PZS   |   doktor Dibák   |   rozsah služieb   |   realizácia a postupy   |   legislatíva   |   kontakt

© 2015 Doktor Webster s.r.o. All rights reserved.